Добре дошли!

ТЕРМО ИНСТАЛ е фирма с предмет на дейност:
 • Изграждане на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура и съоръжения
 • Строежи от благоустройствената инфраструктура
 • Строежи от енергийната инфраструктура
 • Строителство на инсталации и ремонт
 • Реконструкция и модернизация на сгради, инсталации и съоръжения
 • Довършителни строителни дейности проектиране
 • Инженеринг и консултации в областта на строителството.
Към настоящия момент дружеството работи в следните направления:
 • Инженеринг
 • Проектиране
 • Изграждане
 • Ремонт
 • Доставки